تبلیغ معارف دین

تبلیغ و نشر معارف مذهب حقّه تشیّع

تبلیغ معارف دین

تبلیغ و نشر معارف مذهب حقّه تشیّع

تبلیغ معارف دین

ما به مدد الهی در تبلیغ و نشر معارف مذهب حقّه تشیّع، دفاع از نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران، نگاه به مسائل روز فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بسیار باریک بین هستیم.

بایگانی
طبقه بندی موضوعی
ما به مدد الهی تصمیم گرفتیم که در فضای مجازی پیام دین مبین اسلام را ابلاغ نمائیم، تا بتوانیم با هجمه سنگین دشمن در این فضا، تقابل نیرومندی داشته باشیم.